یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

نه این جوریِ این جوری، نه آن جوریِ آن جوری

کسی که می گوید انسان فقط محصول ژنتیک و محیط است و هر چه هست به خاطر این دو است و چیزی فراتر از آنها یا خارج از آنها نمی تواند باشد، معلوم است هرگز نخواسته و نمی خواهد تلاش کند قدری متفاوت از آنچه هست و شده است باشد و بشود! البته کسی هم که داد سخن می دهد که انسان موجود مختار است و ما با اراده می توانیم از ژنتیک و محیط فراتر برویم و خودمان خودمان را آن طور که می خواهیم بازسازی کنیم، معلوم است که هرگز تلاش نکرده است با اراده اش تغییری هر چند کوچک در خود به وجود بیاورد و سختی این مسیر را نچشیده که لاف گزاف می زند.

+ نه آن قدر مقهور و مجبوریم که چیزی فراتر از ژن و محیط نباشیم و نه آن قدر آزاد و مختار که هر آنچه می خواهیم بشویم. انسان بین جبر و اختیار؛ قهر و اراده دست و پا می زند و کمی از خودش را می سازد!

 

Designed By Erfan Powered by Bayan