یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

توهم؟!

وقتی صرفاً برای خودم در موردش نوشتم، متوجه شدم خیلی اتفاقها افتاده است و در عین حال هیچ اتفاقی نیفتاده است. نتوانستم نوشته ام را تمام کنم. شاید تمام اتفاقهایی که افتاده بود فقط به حس درونی و برداشت من مربوط می شد و در بیرون چیز خاصی به نظر نمی آمد. خیلی دلم می خواست حقیقت موضوع را می فهمیدم و مخصوصاً این را متوجه می شدم که اگر برداشتهایم درست است، چرا سکوت؟!

Designed By Erfan Powered by Bayan