یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

حالا دست دست!

راستش برای من عجیب است که تعداد زیادی از دخترها، از اصل این قضیه این که کسی به آنها دست زده است (که البته این دست زدن، مفهومی وسیع تر از تماس دست یک نفر با مثلاً دست یا شانه یک نفر دیگر دارد) ناراحت نمی شوند؛ بلکه ناراحتی شان از این است که فرد مذکور به کسان دیگری هم دست زده است یا این که بعد از آن همه دست زدن، ناگهان رهایشان کرده و رفته است و حتی برخی صرفاً از این ناراحتند که زود یا بی اجازه بهشان دست زده شده است و لابد اگر طرف مقابل سه چهار ماه دیگر صبر می کرد و بعد می گفت با اجازه و بهشان دست می زد اشکالی نداشت!

Designed By Erfan Powered by Bayan