یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

یعنی خود خدا نمی توانست بگوید بخورید و بیاشامید ولی خوب باشید؟!

درست است که روزه همراه با غیبت و تهمت و دروغ و تجاوز و بددهنی و مال مردم خوردن و غفلت از فقرا و... روزه نیست، ولی غیبت نکردن و تهمت نزدن و دروغ نگفتن و تجاوز و بددهنی نکردن و مال مردم نخوردن و کمک به فقرا و... هم بدون پرهیز از خوردن و آشامیدن از اذان صبح تا اذان مغرب روزه نیست! بلکه فقط غیبت نکردن و تهمت نزدن و دروغ نگفتن و تجاوز و بددهنی نکردن و مال مردم نخوردن و کمک به فقرا و... است!

Designed By Erfan Powered by Bayan