یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

بی ادب

دست بچه را گرفته آورده در کوچه، جایی که حدود ده بچه قد و نیم قد دیگر از درخت توت آویزانند و توت می خورند. بعد با صدای بلند و لحن دلسوزانه اعلام کرده: «کدامشان بهت گفت بی ادب؛ مامان؟!» و بچه فقط بر و بر نگاه کرده و آن وقت مامانش یکی یکی بچه ها را به او نشان داده و پرسیده: «این بود؟» و اگر پاسخی از طرف بچه نابغه خودش دریافت نکرده رو به بچه ی نشان داده شده کرده و با عصبانیت گفته: «تو به دختر من گفتی بی ادب؟» و این کار را ادامه داده تا بالاخره مجرم را دستگیر کرده و به او اخطار داده که اگر یک بار دیگر به بچه اش بگوید بی ادب دعوایش می کند! و من در تمام این مدت به این فکر کرده ام که آیا خود بچه زبان نداشته است؟ آیا این مامان در کل زندگی بچه اش، می تواند دنبال او برود و مراقب باشد کسی بهش نگوید بی ادب؟ و مهم تر از همه اینها، آیا بی ادب فحش است؟! =|

Designed By Erfan Powered by Bayan