یک نفر به اسم من

با «من» بى کسِ تنها شده، یارا تو بمان همه رفتند از این خانه، خدا را تو بمان (ابتهاج)

دوستم نداشته باش

کسی که دوستم ندارد اعتراض نمی کند که چرا حواسم بهش نبوده و سراغش را نگرفته ام. غر نمی زند که چرا دیشب تلفن نزدم یا جواب پیامکش را دیر دادم. به رابطه ام با این و آن حسادت نمی کند. حساس نمی شود که با فلانی گرم گرفتم و به بهمانی نگاه کردم و... انتظار ندارد کارهایم را کنار بگذارم و بنشینم تنگ دلش. منتظر نیست تولدش را تبریک بگویم و اگر روزهای مهم زندگی اش را فراموش کنم دلخور نمی شود. مجبور نیستم در مورد هر چیزی به او توضیح دهم و مدام حواسم باشد که مبادا از من برنجد و اگر هم رنجید، عجله ای (و حتی اصراری) ندارم که از دلش دربیاورم. دوست نداشتن خوب است... خیلی خوب! مهر شده

Designed By Erfan Powered by Bayan